Khước từ

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thủ tục

Bằng cách truy cập bất kỳ khu vực nào của trang web này, người dùng thừa nhận thông báo này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, được nêu dưới đây. Trừ khi có quy định khác, thuật ngữ MGE được sử dụng trên trang web (“Trang Web”) sẽ được coi là nhà điều hành MGE Niagara Entertainment Inc. của Fallsview Casino Resort và Casino Niagara, và các chi nhánh tương ứng của họ, công ty con, người kế nhiệm và chuyển nhượng.

Nhãn hiệu và bản quyền

MGE điều hành trang Web này. Tất cả các từ, từ, tên miền và logo là thương hiệu và được cấp phép độc quyền cho MGE. Tất cả các nhãn hiệu khác, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo được trích dẫn ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Các tài liệu chứa trên trang web này, bao gồm tất cả các phần của Trang Web, nội dung, thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, và việc lựa chọn và sắp xếp chúng được dự định là bản quyền © Ontario Xổ số Gaming Corporation ALL RIFFERED. Không có tài liệu nào từ Trang Web hoặc bất kỳ trang web nào sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát bởi MGE hoặc bên cấp phép của MGE, có thể được sao chép, sao chép, tái bản, xuất bản lại, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ cách nào. Người dùng có thể in, trong bản sao cứng, các phần của Trang Web chỉ nhằm mục đích thông tin. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào đó vì bất kỳ lý do nào khác, kể cả trên bất kỳ trang web nào khác, hoặc việc sửa đổi, phân phối hoặc xuất bản lại tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MGE đều bị nghiêm cấm.

Slot Machine quyền sở hữu thông tin

'Megabucks 'là nhãn hiệu đã đăng ký của IGT hoặc các bên cấp phép tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Royal Match 21®. © 2009. Shufflemaster, Inc. tất cả các quyền được bảo lưu.

Tuyên bố từ chối và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRANG WEB VÀ CÁC THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU TRONG ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG, Ở ĐÂU”. MGE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB. MGE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HOẶC CỐ GẮNG SỬ DỤNG TRANG WEB, NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG MGE KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB: (i) KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB VỀ MỨC ĐỘ HIỆN TẠI, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NÓ, HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ; VÀ (ii) NHƯ MỘT DỊCH VỤ CHO NGƯỜI DÙNG TRANG WEB, CÁC LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC MÀ MGE KHÔNG CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT. MGE KHÔNG CUNG CẤP SỰ CHỨNG THỰC HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB ĐÓ, VÀ NGƯỜI DÙNG NÀY KHÔNG THỂ HỦY BỎ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI MGE ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB ĐÓ. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU CỤ THỂ TRÊN TRANG WEB, KHÔNG AI TRONG SỐ MGE HOẶC BẤT KỲ GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB SIÊU LIÊN KẾT NÀO. ĐÂY LÀ MỘT GIỚI HẠN TOÀN DIỆN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) THIỆT HẠI BỒI THƯỜNG, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ, MẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA. GIÁ CẢ VÀ THÔNG TIN TÌNH TRẠNG SẴN CÓ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.

TẤT CẢ CÁC GIÁ ĐƯỢC TRÍCH DẪN BẰNG ĐÔ LA CANADA.

MGE CÓ QUYỀN HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG.

Người dùng

Người dùng thừa nhận rằng bất kỳ nội dung, đề nghị, thông tin, ý kiến (bao gồm nhưng không giới hạn, đánh giá) (“Nội dung”) mà họ có thể cung cấp cho Trang Web sẽ trở thành tài sản của MGE, bao gồm tất cả bản quyền, mà không cần đặt phòng, và người dùng từ bỏ ủng hộ MGE bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức trong Nội dung đó. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nội Dung có thể được sử dụng, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, dịch, cấp phép lại, sao chép và phân phối và/hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc công nghệ nào hiện nay được biết đến hoặc sau này được phát triển trong toàn bộ thời hạn của bất kỳ bản quyền nào có thể tồn tại trong Nội dung như vậy, mà không có bồi thường của bất kỳ loại nào cho người sử dụng. Bằng cách gửi Nội dung, người dùng tự động đảm bảo rằng họ có đầy đủ quyền và thẩm quyền để gửi Nội dung đó, và rằng không có Nội dung nào trong số đó phải tuân theo bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bất kỳ Nội dung nào được bày tỏ hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm bất kỳ người dùng nào khác của Trang Web, là những nội dung của bên thứ ba tương ứng chứ không phải của MGE hoặc bên cấp phép, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ. Chủ sở hữu và nhà khai thác của Trang Web bảo lưu quyền không xuất bản, hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung nào mà họ cho là theo quyết định riêng của họ, là không phù hợp với Trang Web, vì bất kỳ lý do nào.

Luật quản lý và thẩm quyền

Trang Web (không bao gồm các trang web liên kết) được kiểm soát bởi MGE từ các văn phòng của mình trong tỉnh Ontario, Canada. Trang Web có thể được truy cập từ tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới. Vì mỗi khu vực pháp lý này có luật có thể khác với các luật của tỉnh Ontario, bằng cách truy cập vào Trang Web, người sử dụng đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến truy cập, hoặc sử dụng, Trang Web hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào khác, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tỉnh Ontario và liên bang pháp luật của Canada áp dụng trong đó. Người sử dụng cũng đồng ý và theo đây nộp cho thẩm quyền cá nhân độc quyền và địa điểm của tòa án của tỉnh Ontario và thừa nhận rằng người dùng tự nguyện làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Không có lời mời

Trang Web và các thông tin trong đây không cấu thành một lời đề nghị hoặc một lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào.